Tài liệu truyền thông về Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng dành cho người khiếm thị

Chủ đề: Trường học, Giới & người khuyết tật, Truyền thông, Theo dõi và đánh giá Đề án 1002

Tài liệu này gồm 3 phần chính:
Phần 1 Giới thiệu chung: Tác động của thiên tai đến người dân, Đề án 1002, ...
Phần 2 Kiến thức cơ bản về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng: gồm các khái niệm về thiên tai và thảm họa, giới thiệu các loai thiên tai chính, cách đánh giá điểm mạnh và điểm yếu và lập kế hoạch phòng chống thiên tai
Phần 3 các lời khuyên cần làm để an toàn khi xảy ra thiên tai: gồm 4 lời khuyên về 4 loại thiên tai Bão, Lũ lụt sạt lở đất, Động đất, Sóng thần