Month 11/2014

Details

Khóa đào tạo " Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng cộng đồng" đợt 4 năm 2014

Type: Education

Location: Hải Phòng

Duration: 13/11/2014 to 19/11/2014

Content: Tổ chức 01 lớp đào tạo cho đội ngũ giảng viên của 3 tỉnh: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng về kiến thức cơ bản về quản lý rủi ro thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu, quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng và kỹ năng, phương pháp xây dựng nội dung và kế hoạch bài giảng.

Participants: Các cán bộ đến từ các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội của tỉnh

Responsible Agency:Trung tâm PT và GNTT

Coordinating Agency: Văn phòng Ban chỉ huy PCLB và TKCN các tỉnh liên quan