Báo cáo cuối kỳ về đánh giá công trình phòng chống thiên tai quy mô nhỏ để hỗ trợ Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Chủ đề: Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, Ứng phó khẩn cấp, Hợp tác công tư, Công nghệ thông tin, Đối tượng dễ bị tổn thương, Kế hoạch phòng, chống thiên tai, Theo dõi và đánh giá Đề án 1002, Khác