Cổng thông tin các Dự án tại Việt Nam

MỤC TIÊU?

 • Để chia sẻ thông tin về việc thực hiện các dự án giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Việt Nam: Ai đã làm? Đã làm cái gì? Đã làm ở đâu?
 • Để xác định những điểm còn thiếu, nhằm cải thiện các quy hoạch và các chương trình về giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Việt nam.
 • Để xác định các vùng/ khu vực thực hiện dự án giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Việt Nam.

CỔNG THÔNG TIN GIÚP ÍCH GÌ?

 • Danh sách các dự án giảm nhẹ rủi ro thiên tai đã/đang thực hiện và được sắp xếp theo loại thiên tai, đối tác thực hiện, nhà tài trợ.
 • Danh sách các quy hoạch/đề xuất để làm căn cứ xây dựng, quy hoạch các dự án trong tương lai tốt hơn.
 • Phân tích nhanh về số lượng, loại dự án đã/đang thực hiện.
 • Phân tích nhanh bằng biểu đồ và đồ thị.
 • Thêm thông tin về các khuôn khổ/ kế hoạch hành động quốc gia – xác định các vùng ưu tiên để hỗ trợ và thực hiện dự án.
 • Danh sách các tổ chức thực thi dự án giảm nhẹ rủi ro thiên tai ở phạm vi cấp quốc gia.
 • Lưu các cuộc họp thường kỳ cấp khu vực về giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

NHỮNG THÔNG TIN NÀY SẼ GIÚP GÌ?

Chính phủ

Thấy rõ lợi ích từ các hình thức hỗ trợ ở cấp khu vực và do đó nhận được sự giúp đỡ chặt chẽ hơn ở cấp khu vực.

 

Các tổ chức thực hiện dự án giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Lập kế hoạch tốt hơn khi biết đã có ai làm và làm ở đâu; Dễ dàng tìm được đối tác và khu vực thực hiện dự án phù hợp; Học hỏi từ các kinh nghiệm trước đây và hiện tại của các đối tác.

 

Tổ chức đầu tư

Xác định được các ưu tiên phù hợp với các chính sách và chương trình; tránh trùng lặp; gia tăng các nguồn lực hỗ trợ.

BẮT ĐẦU THẾ NÀO?

 • Cập nhật các thông tin về các dự án giảm nhẹ rủi ro thiên tai: đang thực hiện, đang đề xuất hoặc đã hoàn thành.
 • Tìm kiếm thông tin: danh sách các dự án, phân tích, khung giảm nhẹ rủi ro thiên tai.
 • Là thành viên để bổ xung và chỉnh sửa cơ sở dữ liệu các dự án.
 • Liên kết cổng thông tin này tới các trang thông tin điện tử của bạn

 

(Được hỗ trợ bởi Trung tâm Phòng chống thiên tai Châu Á (ADPC) và Quỹ JTI (JTI Foundation))