Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong hoạt động triển khai Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng" đối với người khuyết tật

Chủ đề: Hợp tác công tư, Giới & người khuyết tật, Theo dõi và đánh giá Đề án 1002, Khác

Mục đích của tài liệu này là tạo cơ chế phối hợp giữa ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và  ngành Lao động - Thương binh và Xã hội từ Trung ương đến địa phương nhằm hướng dẫn các tỉnh thành phố hỗ trợ người khuyết tật tham gia hiệu quả các hoạt động của Đề án tại cộng đồng; đảm bảo người khuyết tật được nâng cao nhận thức và tham gia mô hình quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng; góp phần thay đổi thái độ và hành vi về vấn đề khuyết tật; huy động và sử dụng hợp lý nguồn lực thực hiện hiệu quả các hoạt động của đề án