Hướng dẫn thực hiện Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng

Chủ đề: Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, Biến đổi khí hậu, Ứng phó khẩn cấp, Cảnh báo sớm, Hợp tác công tư, Giới & người khuyết tật, GIS và bản đồ, Công nghệ thông tin, Truyền thông, Đánh giá rủi ro thiên tai, Đối tượng dễ bị tổn thương, Kế hoạch phòng, chống thiên tai, Theo dõi và đánh giá Đề án 1002, Khác

Tài liệu hướng dẫn thực hiện Đề án được xây dựng trên cơ sở hệ thống hóa các tài liệu hướng dẫn và phương pháp triển khai thực hiện quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng đã được xây dựng từ nhiều cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước tại Việt Nam với mục tiêu chính:

- Giúp các cán bộ quản lý liên quan đến quản lý thiên tai các tỉnh, thành phố nhận thức ban đầu về quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng hiện đã được áp dụng tại nhiều quốc gia.

- Hướng dẫn xây dựng cơ cấu tổ chức thực hiện đề án tại các cấp đảm bảo thực hiện được các mục tiêu của Đề án.