Earthquake in Laos

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

An earthquake occurred at 15:36:46 Hanoi Time (GMT+7) on Wednesday, January 06, 2021, with a magnitute of 2.8, focal depth about 8.1 km.

The epicenter was located (20.3110N, 104.5280E) in Houaphan province, Laos.

The level of disaster risk is 0.

Vietnam Earthquake information and Tsunami warning center will continue monitoring this Earthquake.

(Nguồn: Institude of Geophysic)

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 06/01/2021
Vĩ bắc: 20.311
Kinh đông: 104.528
Thời gian kết thúc: 06/01/2021
Vĩ bắc: 20.311
Kinh đông: 104.528
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Houaphan province, Laos
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành