Lốc xoáy tại An Giang

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

- Thiệt hại về nhà cửa: 08 căn nhà (01 căn tốc mái hoàn toàn, 03 căn tốc mái từ 30-50%, 04 căn tốc mái dưới 30%). Trong đó:

+ Thành phố Châu Đốc: 01 căn tốc mái hoàn toàn, 02 căn tốc mái 50%, 03 căn tốc mái dưới 30%.

+ Huyện An Phú: 01 căn tốc mái từ 30-50%, 01 căn tốc mái dưới 30%.

- Ước tính thiệt hại về nhà cửa, cơ sở vật chất: 12 triệu đồng (huyện An phú). Thành phố Châu Đốc đang rà soát ước giá trị thiệt hại nhà cửa, cơ sở vật chất.

(Nguồn: Tổng cục Phòng chống thiên tai)

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 13/09/2020
Vĩ bắc: 10.674565
Kinh đông: 105.096432
Thời gian kết thúc: 13/09/2020
Vĩ bắc:
Kinh đông:
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Huyện An Phú và thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành