Mưa lớn

Bản đồ thiên tai

Thông tin chi tiết

(Nguồn: VP TT BCĐ TWPCTT)

Thông tin cơ bản

Thời gian bắt đầu: 29/11/2020
Vĩ bắc: 12.327755
Kinh đông: 109.194473
Thời gian kết thúc: 02/12/2020
Vĩ bắc: 12.327755
Kinh đông: 109.194473
Cấp bão cao nhất: 0
Lượng mua lớn nhất:
Vùng ảnh hưởng: Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Đắk Lắk
Ghi chú:

Ảnh thiên tai

Ảnh vệ tinh

Thông tin liên quan

Báo cáo

Báo cáo thiệt hại/ cứu trợ

Các văn bản chỉ đạo điều hành