Thông tin Cán bộ
Tỉnh/TP: Chưa xác định

Thông tin trích ngang

Đội ngũ giảng viên cấp tỉnh triển khai Đề án chính phủ

Họ và tên

(Name):

Đặng Thị Thu Hiền
Ngày / tháng / năm sinh

(Date of birth):

19/04/1979
Nam / Nữ

(Male/Female):

Nữ
Trình độ chuyên môn

(Education):

Kỹ sư thủy lợi
Chức danh

(Position):

Giảng viên
Phòng / Ban

(Division):

Phòng Khoáng sản - Nước và KTTV
Cơ quan / Tổ chức

(Organization):

Sở Tài nguyên và môi trường
Địa chỉ

(Address):

Phường Lam Hạ, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
 
 
 
Di động

(Cell Phone):

092160000
Điện thoại

(Phone):

03513840239
Fax:
Email:
Web: