Thông tin Cán bộ
Tỉnh/TP: Chưa xác định

Thông tin trích ngang

Đội ngũ giảng viên cấp tỉnh triển khai Đề án chính phủ

Họ và tên

(Name):

Lã Thị Huyền
Ngày / tháng / năm sinh

(Date of birth):

Nam / Nữ

(Male/Female):

Nữ
Trình độ chuyên môn

(Education):

Chức danh

(Position):

Giảng viên
Phòng / Ban

(Division):

Cơ quan / Tổ chức

(Organization):

Sở Thông tin và truyền thông
Địa chỉ

(Address):

 
 
 
Di động

(Cell Phone):

0913789602
Điện thoại

(Phone):

Fax:
Email:
Web: